world
Нови и рециклирани CNC машини
Машини за газово,плазмено и лазерно рязанеTyrkiye

Документация за провеждане на   избор с публична покана

с предмет „  Доставка на Файбър лазер“. 

Във връзка с реализацията на проект „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на СИМАРО ООД чрез инвестиране във високотехнологично оборудване”, с договор № BG16RFOP002-2.001-0965-C01, финансиран по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, „СИМАРО“ ООД обявява процедура за избор с публична покана с предмет „Доставка на Файбър лазер“.

 

 Тръжната документация съдържа:

   
Приложение 3. Оферта    
   
     

 

 

Срок за получаване на офертите: 15.06.2016 г., до 17,30 часа


Условия на отваряне на офертите: 16.06.2016 г., 10.00 часа, в офиса на СИМАРО ООД, с адрес: Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Промишлена 19

 

 

  5  

 

© 2009 д-р Русев. Всички права запазени.