world
Нови и рециклирани CNC машини
Машини за газово,плазмено и лазерно рязанеTyrkiye

 

СИМАРО ООД е частна фирма, основана през 1996 г. Основната дейност на фирмата е ретрофит, модернизация и основни ремонти на металорежещи машини с ЦПУ - стругове, фрези, машинни центри и др. Разработка и производство на специални металорежещи машини. Разработка и изработка на механики и машини за газово, плазмено и лазерно рязане, роботи и манипулатори.

 

Фирмата разполага с площ от 6000 кв.м. Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти, а 50% от тях са инженери в областите механика и електроника. Фирмата е в състояние да отстрани до 24 часа възникнали проблеми на клиентите с договор за гаранционно и извънгаранционно обслужване.

logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Избор с публична покана

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:
"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC двуколонен фрезови център – 1 брой"
Дата : 23.05.2018г.


Документите може да изтеглите от тук

logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 15.02.2018г. от 16:00 часа в офиса на СИМАРО ООД, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. „Промишлена” №18.

logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

СИМАРО ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0181-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД”.

Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на СИМАРО ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Обща стойност: 2 140 000.00лв., от които 1 275 000.00лв. европейско и 225 000.00лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 27.09.2017г. и е с продължителност 16 месеца.

logoЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

logo ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

От м. февруари 2016 год. СИМАРО ООД реализира проект „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на СИМАРО ООД чрез инвестиране във високотехнологично оборудване”, с договор BG16RFOP002-2.001-0965-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е чрез инвестиране във високотехнологично оборудване да се разшири производствения капацитет и да се засили експортния потенциал на предприятието, с което да се повиши неговата конкурентоспособност.

Специфичните цели са:
- чрез оптимизиране на производствения процес да се увеличи производителността;
- чрез добавяне на стойност към произвежданите изделия да се подобри присъствието на външните пазари;
- чрез въвеждането на ресурсно-ефективни мощности да се намалят производствените разходи.

Заложените в проекта основни дейности са свързани с подобряване на
производствения процес и инвестиции за внедряване на нова технология за повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност.

Проектът е с продължителност 14 месеца.
Неговата стойност е 850 000 лв., от които 595 000 лв. европейско и национално съфинансиране.

В резултат на инвестиционната подкрепа се очаква да бъде закупен и внедрен в производствения процес иновативен файбър лазер, чрез който да се разнообрази асортимента от произвеждани авторски специализирани машини с ЦПУ и средства за автоматизация, да се повишат производствените обеми, да нараснат приходите от продажби, да се повиши експортния потенциал, и да се даде възможност за
запазване на заетостта и разкриване на нови 3 работни  места.

 

 

 

5  

 

© 2009 д-р Русев. Всички права запазени.

 

bg